Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja na XIV edycję studiów (2022/2023). Zapraszamy!


Pierwszy etap rekrutacji będzie prowadzony w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK - https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/) do 17 listopada lub wyczerpania miejsc. Zakwalifikowanych kandydatów zaprosimy do złożenia dokumentów w drugim etapie rekrutacji.

Zapraszamy do składania dokumentów w ramach II etapu rekrutacji, w dniach 5-6 listopada 2022 r. w sekretariacie studiów - bud. 3 pok. 6

sobota: 14:00-16:00

niedziela: 12:30 - 15:30

Szczegółowe informacje na temat planu zajęć i terminu zjazdów XIV edycji Studiów zostaną zamieszczone w terminie późniejszym.
"Plan zajęć", "Planowane terminy zjazdów"


Oferujemy wysoki poziom i skuteczność kształcenia, kontakt ze specjalistami-praktykami, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne.

Szczegółowe warunki rekrutacji.


Opłata czesnego za dwa semestry 3500 zł + 500 zł (wpisowe) łącznie = 4000 zł

W przypadku opłaty jednorazowej czesnego przysługuje zniżka 200 zł czyli 3300 zł czesne + wpisowe 500 zł łącznie = 3800 zł

Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką związaną z administracją i finansami publicznymi.

Informacje o wykładowcach.


Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne
Celem Studiów Podyplomowych Administracja i Finanse Publiczne SGGW w Warszawie jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, a w szczególności sektora finansów publicznych. Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne umożliwiają nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia procesów zachodzących w gospodarce finansowej Państwa oraz samorządu terytorialnego, poznanie specyfiki gospodarki finansowej i regulujących ją przepisów prawa finansowego.
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).
W przypadku pracowników administracji publicznej studia przygotowują do sprawdzianu w ramach organizowanego corocznie postępowania kwalifikacyjnego na urzędnika mianowanego. Zakres merytoryczny studiów obejmuje m.in. kwestie objęte egzaminem sprawdzającym wiedzę (zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej), w tym m.in. zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt. 1., wybrane zagadnienia z prawa, administracji publicznej, finansów publicznych.
Na Studiach Podyplomowych Administracja i Finanse Publiczne SGGW w Warszawie są poruszane wybrane zagadnienia wymienione w załączniku nr 1 do w/w Rozporządzenia z zakresu:
- prawa (źródła prawa, prawo administracyjne, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, służba cywilna);
- administracji publicznej (funkcje i struktura organów władzy publicznej, struktura administracji, procesy decyzyjne w administracji publicznej);
- finansów publicznych (prawo finansów publicznych, budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, procedury budżetowe, polityka budżetowa, kontrola finansowa, system finansowy Unii Europejskiej, system podatkowy, dług publiczny, zamówienia publiczne).
Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu administracji i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwenci nabywają wiadomości, które umożliwiają w przyszłości pracę w administracji i instytucjach publicznych.
Duże zainteresowanie tym kierunkiem studiów w SGGW wynika m.in. z bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Zajęcia są prowadzone przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie administracji i finansów publicznych.


SGGW to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy, mieści się w
pierwszej dziesiątce najlepszych polskich szkół wyższych

(w ocenie pracodawców i kadry akademickiej, rankingi według Rzeczpospolitej,
Perspektyw, Przekroju i Magazynu Studenckiego SEMESTR)

SGGW w Warszawie od kilku lat zdobywa prestiżowy tytuł:
"Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych"

(konkurs organizowany przez Akademickie Centrum Informacyjne)