Opłaty za studia

Koszt uczestnictwa za Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne SGGW w Warszawie wynosi:
3500 zł czesne + 500 zł wpisowe - opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa czesnego = zniżka 200zł = 3300 zł czesne + 500 zł wpisowe)

Słuchacz studiów podyplomowych jest zobowiązany dostarczyć do Sekretariatu studiów potwierdzenie dokonanej opłaty, które jest dowodem prawidłowego rozliczenia (na e-mail: spafp@sggw.pl lub bezpośrednio budynek nr 6 pokój A 14 sobota lub niedziela od godziny 10 do 14).

Dla wpłacających czesne jednorazowo (3800zł):
500 zł potwierdzenie wpisowego należy okazać przy rezerwacji miejsca +
3300 zł potwierdzenie opłaty czesnego (2 semestry) należy okazać przy składaniu dokumentów

Płatność czesnego w II ratach (4000zł):
500 zł potwierdzenie wpisowego należy okazać przy rezerwacji miejsca +
I rata 1750zł potwierdzenie opłaty za I semestr należy okazać przy składaniu dokumentów +
II rata 1750 zł potwierdzenie opłaty za II semestr należy okazać przed rozpoczęciem II semestru.Numer konta (dotyczy Edycji XI - 2019/2020):
REKRUTACJA - październik 2019 - kwiecień 2020
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
71124060031111000049438060
z dopiskiem
"kod studiów 507-10-081200-R00036-99, SPAFP, imię i nazwisko wpłacającego, Wpisowe lub Czesne rata (I lub II)"

W przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie w tytule wpłaty odpowiednio: "I rata" lub "II rata" jeżeli opłata jest dokonywana w całości nie umieszczamy informacji o ratach.

Informacja dla osób, którym czesne pokrywa zakład pracy

* Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do sekretariatu studiów (e-mail: spafp@sggw.pl) informację z prośbą o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona przez kwesturę SGGW faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.

* Faktury będą wystawiane po dokonaniu wpłaty. (jeśli istnieje potrzeba wystawienia faktury proforma przed dokonaniem wpłaty należy zwrócić się do sekretariatu studiów za pośrednictwem e-maila: spafp@sggw.pl z prośbą o wystawienie takiego dokumentu podając odpowiednie dane)

Informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT

(Podstawa prawna - Uchwała nr 20 - 2013/2014 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 r oraz art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm. oraz § 60 pkt 17 Statutu SGGW w Warszawie)

• Faktury za opłaty związane z usługami edukacyjnymi będą wystawiane wyłącznie na pisemny wniosek Słuchacza złożony za pośrednictwem Sekretariatu Studiów Podyplomowych do Kwestury SGGW. (Wypełniony punkt 13 Kwestionariusza Zgłoszeniowego na Studia Podyplomowe – dotyczy opłaty wpisowego oraz wypełniony punkt 13 Kwestionariusza Osobowego – dotyczy opłaty czesnego).

• Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Sekretariatu Studiów Podyplomowych informację z prośbą o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona przez Kwesturę SGGW faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.

• Faktury będą wystawiane po dokonaniu wpłaty. (jeśli istnieje potrzeba wystawienia faktury proforma przed dokonaniem wpłaty należy zwrócić się do sekretariatu studiów za pośrednictwem e-maila: spafp@sggw.pl z prośbą o wystawienie takiego dokumentu podając odpowiednie dane)

• Jeżeli faktura ma być wystawiona na pracodawcę a płatności za studia dokona słuchacz z własnych środków Kwestura SGGW będzie potrzebowała dodatkowego zaświadczenia od pracodawcy (kierownik jednostki lub księgowa) że osoba wpłacająca jest upoważniona do dokonywania płatności za studia podyplomowe w imieniu pracodawcy. W tym wypadku faktura będzie wystawiona po dostarczeniu zaświadczenia. Jeżeli pracodawca opłaci studia bezpośrednio z konta firmowego wtedy Kwestura wystawi fakturę po zaksięgowaniu wpłaty. W wystawionej fakturze nabywcą będzie słuchacz zaś płatnikiem zakład pracy lub instytucja dokonująca wpłaty.

• Faktury wystawiane będą najpóźniej w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym dokonano wpłaty. Po upływie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym dokonano wpłaty faktury nie będą wystawiane przez Kwesturę SGGW w Warszawie.