Program studiów - Edycja XI - 2019/2020

Program Studiów Podyplomowych Administracja i Finanse Publiczne*

Lp. Przedmiot Liczba
godzin
ECTS
1. Organizacja organów administracji publicznej 4 1
2. Finanse i system finansów publicznych w Polsce 8 2
3. System finansowy ubezpieczeń społecznych 8 2
4. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego 8 2
5. Finanse samorządu terytorialnego 8 2
6. Finansowanie rozwoju regionalnego 8 2
7. Struktura i organizacja budżetu JST 4 1
8. Administracja i finanse publiczne w krajach UE 12 3
9. Banki i prawo bankowe, emisja i obrót papierami wartościowymi 4 1
10. Rachunkowość budżetowa jednostek sektora publicznego 8 2
11. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych 8 2
12. Wybrane elementy prawa administracyjnego i kodeks postępowania administracyjnego 8 2
13. Prawo finansowe 8 2
14. Podstawy zamówień publicznych 8 2
15. Przeprowadzenie przetargu w administracji publicznej 8 2
16. Ochrona danych 8 2
17. Audyt wewnętrzny w sferze administracji i finansów 8 2
18. Finansowanie projektów sektora publicznego 8 2
19. Prawo pracy i organizacja służby cywilnej 8 2
20. Pomoc publiczna 8 2
21. Partnerstwo publiczno-prywatne 8 2
22. Egzamin 8  
Razem 168 40

* Podana w programie studiów liczba godzin dotyczy godzin wykładowych 45 minut zajęć + 15 minut przerwa. System zarządzania przerwami jest uzależniony od prowadzącego zajęcia wykładowcy.

Podane w programie studiów punkty ECTS zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jest to miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia.
System ten ułatwia studiowanie i przyczynia się do udoskonalania procedur związanych z uznawaniem studiów odbywanych za granicą.

Lp. Szczegółowy program studiów
1. Organizacja organów administracji publicznej:
1. Prawne formy działania administracji.
2. Naczelne i centralne organy Administracji rządowej.
3. Rada Ministrów – tworzenie, skład, zasady działania.
4. Urząd Rady Ministrów. Ministerstwo – organizacja i funkcjonowanie.
5. Terenowe organy Administracji rządowej. Wojewoda. Administracja zespolona i niezespolona – funkcje i zadania.
6. Kontrola państwowa. Kryteria i podmioty kontroli.
2. Finanse i system finansów publicznych w Polsce:
1. Pojęcie finansów. Zakres przedmiotowy i podmiotowy.
2. Klasyfikacja zjawisk finansowych.
3. Teorie finansowe.
4. Pieniądz i polityka pieniężna.
5. Ogólna charakterystyka finansów publicznych.
6. Budżet państwa.
7. Źródła dochodów.
8. Deficyt budżetu państwa i dług publiczny.
9. Zasady budżetowe.
3. System finansowy ubezpieczeń społecznych:
1. Geneza, ewolucja i problemy systemu finansowania ubezpieczeń społecznych.
2. Pojęcie, organizacja i zasady finansowania ubezpieczeń społecznych.
3. Zasady ubezpieczeń społecznych w KRUS i ZUS.
4. Przychody systemu finansowania ubezpieczeń społecznych w ZUS i KRUS.
5. Wydatki systemu finansowania ubezpieczeń społecznych w ZUS i KRUS.
6. Powiązania systemu finansowania ubezpieczeń społecznych z systemem budżetowym państwa.
4. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego:
1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego.
2. Podstawy prawne funkcjonowania.
3. Zadania oraz struktura organizacyjna samorządu terytorialnego.
4. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.
5. Nadzór na działalnością samorządu terytorialnego.
5. Finanse samorządu terytorialnego:
1. Zasady samorządowej gospodarki finansowej (samodzielność finansowa JST, polityka zamówień publicznych, kontrola finansowa i audyt).
2. Budżet JST i jego powiązanie z budżetem państwa.
3. Samorządowa polityka finansowa.
4. Nowe tendencje w polityce finansowej JST (fundusze UE, obligacje, PPP, leasing).
5. Rachunkowość budżetowa, zasady gospodarki i ewidencji dochodów i wydatków.
6. Finansowanie rozwoju regionalnego:
1. Instrumenty finansowania rozwoju regionalnego i lokalnego.
2. Fundusze unijne jako źródło finansowania polityki rozwoju regionalnego.
3. PROW
4. Finansowanie inwestycji JST ( inwestycje w systemie zadań, uwarunkowania oraz źródła).
5. Nowoczesne oraz tradycyjne formy finansowania rozwoju regionalnego (fundusze venture capital, PPP, kredyt, obligacje).
7. Struktura i organizacja budżetu JST:
1. Budżet JST, funkcje, konstrukcja, tryb opracowywania i uchwalania.
2. Dochody, wydatki, przychody i rozchody JST.
3. Płynność finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego – instrumentarium i monitorowanie, dług publiczny (metody zarządzania).
4. Zarządzanie finansami jednostki organizacyjnej gminy i powiatu.
8. Administracja i finanse publiczne w krajach UE:
1. Modele państw i administracji w UE
2. Konstrukcja systemu prawno – organizacyjnego UE.
3. Współpraca organów administracji publicznej w ramach UE
4. System finansowy w UE i jego główne elementy.
5. Unia Gospodarcza i Walutowa.
6. Stan finansów publicznych krajów strefy euro oraz pozostałych krajów UE.
9. Banki i prawo bankowe, emisja i obrót papierami wartościowymi:
1. Prawo bankowe i jego źródła.
2. Modele prawno-regulacyjne w bankowości.
3. System bankowy w Polsce.
4. Udział banków w kreowaniu nowych form finansowania działalności samorządów.
5. Ogólna charakterystyka czynności bankowych. Pojęcie i zakres tajemnicy bankowej.
10. Rachunkowość budżetowa jednostek sektora publicznego:
1. Cechy szczególne rachunkowości budżetowej.
2. Organizacja rachunkowości budżetowej.
3. Wycena majątku publicznego.
4. Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych.
5. Klasyfikacja budżetowa.
6. Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planu kont.
7. Księgowanie operacji w jednostkach budżetowych.
8. Ewidencja zaangażowania.
9. Ewidencja dochodów i wydatków. Zakładanie rejestrów.
10. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa.
11. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych:
1. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
2. Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej.
2.1. Środowisko wewnętrzne.
2.2. Cele i zarządzanie ryzykiem.
3. Mechanizmy i narzędzia kontroli zarządczej.
4. Informacja i komunikacja w kontroli zarządczej.
5. Monitorowanie i ocena.
12. Wybrane elementy prawa administracyjnego i kodeks postępowania administracyjnego:
1. Pojęcie i podział prawa administracyjnego.
2. Źródła prawa administracyjnego.
3. Formy działania administracji publicznej.
4. Zasady postępowania administracyjnego.
5. Kontrola administracji publicznej.
6. Ochrona jednostki w relacjach z administracją publiczną
13. Prawo finansowe:
1. Prawo finansowe jako dział prawa i dyscyplina naukowa.
2. Normy prawa finansowego.
3. Prawo finansowe w Polsce.
4. Źródła prawa finansowego i legislacja finansowa.
5. Odpowiedzialność w prawie finansowym.
6. Międzynarodowe prawo finansowe.
14. Podstawy zamówień publicznych:
1. Istota i cel zamówień publicznych. Podstawowe przesłanki z zakresu prawa zamówień publicznych.
2. Charakterystyka prawa zamówień publicznych.
3. Zasady udzielania zamówień publicznych.
4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania prawa zamówień publicznych.
5. Procedury udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy procedur. Kontrola i nadzór w prawie zamówień publicznych.
15. Przeprowadzenie przetargu w administracji publicznej:
1. Ustalanie trybu udzielania zamówienia.
2. Funkcjonowanie Komisji Przetargowej.
3. Warunki udziału w postępowaniu.
4. Dokumenty żądane przez Zamawiającego.
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Wybór najkorzystniejszej oferty.
7. Podstawy odrzucenia ofert.
8. Kryteria oceny ofert.
9. Zawartość ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
10. Terminy do zawarcia umowy.
11. Rażąco niska cena.
12. Przesłanki unieważnienia postępowania.
16. Ochrona danych:
1. Ochrona danych – podstawowe pojęcia.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych.
2.1. Przypadki, w których przetwarzanie danych jest dopuszczalne.
2.2. Obowiązki administratora danych osobowych.
2.3. Prawa osoby, której dane dotyczą.
3. Informacje niejawne.
3.1. Klasyfikacja informacji niejawnych.
3.2. Zasady przetwarzania i ochrony.
4. Tajemnice zawodowe.
5. Inne tajemnice prawnie chronione.
17. Audyt wewnętrzny w sferze administracji i finansów:
1. Istota audytu wewnętrznego.
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu wewnętrznego.
3. Audyt wewnętrzny w polskim i unijnym systemie prawnym.
4. Audyt w sektorze finansów publicznych w Polsce.
5. Audyt a kontrola finansowa.
18. Finansowanie projektów sektora publicznego:
1. Finansowanie infrastruktury publicznej.
2. Wyzwania w finansowaniu projektów sektora publicznego.
3. Pozyskanie finansowania.
4. Rola banku w kompleksowej obsłudze finansowania.
19. Prawo pracy i organizacja służby cywilnej:
1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy. Istota prawa urzędniczego.
2. Źródła prawa pracy, zasady prawa pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika.
3. Status prawny pracowników samorządowych.
4. Organizacja służby cywilnej.
5. Kadry w administracji publicznej.
6. Specyfikacja pracy w administracji publicznej.
20. Pomoc publiczna:
1. Warunki udzielania pomocy publicznej – omówienia podstaw prawnych oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć z obszaru pomocy publicznej.
2. Warunki udzielania pomocy de minimis.
3. Wspólne reguły udzielania pomocy publicznej w ramach wyłączeń grupowych.
4. Regionalna pomoc inwestycyjna.
5. Występowania pomocy publicznej w projektach różnych sektorów gospodarki.
6. Pomoc publiczna w ramach rekompensaty za świadczenia usług użyteczności publicznej.
7. Zakaz udzielania pomocy publicznej i jego konsekwencje.
8. Monitorowanie i sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej, obowiązki podmiotów udzielających pomocy.
21. Partnerstwo publiczno-prywatne:
1. Geneza partnerstwa publiczno-prywatnego.
2. Pojęcie i znaczenie partnerstwa.
3. Ustawa o PPP.
4. Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi.
5. Formy współpracy organizacji pozarządowych z JST.
6. Współczesne wyzwania i problemy partnerstwa publiczno–społecznego.
22. Egzamin