Rekrutacja

Warunki rekrutacji na Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne SGGW w Warszawie w roku akademickim 2020/2021

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych według kolejności zgłoszeń.

Po wyczerpaniu limitu miejsc informacja automatycznie zostanie umieszczona na stronie internetowej studiów a rekrutacja zostanie zamknięta.

Do złożenia dokumentów jest uprawniona osoba legitymująca się wyższym wykształceniem ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata (w zakresie dowolnej dyscypliny).

Planowany termin rozpoczęcia XII edycji studiów - listopad 2020 r. Z uwagi na epidemię COVID-19, zajęcia dydaktyczne w pierwszym semestrze tegorocznej edycji studiów (2020/2021) będą realizowane w trybie zdalnym.("mapa i plan kampusu")


Rekrutacja podzielona jest na dwa etapy:

W pierwszym etapie rekrutacji należy przesłać na e-mail: spafp@sggw.pl formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie opłaty wpisowego w celu rezerwacji miejsca na studiach podyplomowych.


W drugim etapie rekrutacji w sobotę 31 października 2020 r. w godz. od 10 do 14 należy dostarczyć osobiście do sekretariatu studiów podyplomowych pozostałe dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia ,
 • kserokopia oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub oryginalny dyplom. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikacje dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
 • dokument tożsamości - dowód osobisty/paszport
 • dowód wpłaty czesnego (rata za 1 semestr 1750 zł lub całość 2 semestry = 3300 zł)
  Numer konta odbiorcy - SGGW w Warszawie:
  Bank Polska Kasa Opieki S.A.
  71124060031111000049438060
  z dopiskiem
  "kod studiów 507-10-080100-S00220-99, SPAFP, imię i nazwisko kandydata, Czesne rata (I lub II)"
  Informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT

Podczas składania dokumentów w drugim etapie rekrutacji sekretariat studiów potwierdza za zgodność z oryginałem wyżej wymienione dokumenty. Kandydat na studia podpisuje również przygotowaną przez sekretariat studiów umowę o świadczenie usług edukacyjnych: Wzór umowy

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonych kompletnych w/w dokumentów. Po spełnieniu warunków rekrutacji opisanych w pierwszym i drugim etapie kandydat otrzymuje na inauguracji studiów decyzje o przyjęciu podpisaną przez kierownika studiów podyplomowych.


Regulamin
https://www.sggw.pl/image/data/SGGW/bss/podyplomowe/regulamin_studia_podyplomowe_2020.pdf

Klauzula informacyjna