O studiach

Cele utworzenia Studiów Podyplomowych Administracja i Finanse Publiczne SGGW w Warszawie

Poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, a w szczególności sektora finansów publicznych. Nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia procesów zachodzących w gospodarce finansowej Państwa oraz samorządu terytorialnego, poznanie specyfiki gospodarki finansowej i regulujących ją przepisów prawa finansowego.

Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką związaną z administracją i finansami publicznymi.

Informacje o wykładowcach.

Adresaci studiów

• Osoby legitymujące się wyższym wykształceniem ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata (w zakresie dowolnej dyscypliny), które poprzez rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie administracji i finansów publicznych chcą poprawić swoje kwalifikacje zawodowe.
• Pracownicy administracji rządowej
• Pracownicy administracji samorządowej
• Pracownicy służby cywilnej
• Pracownicy służb finansowych, organów i instytucji administracji publicznej

Zasady naboru
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).
Studia będą trwały dwa semestry. Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.
Więcej na temat zasad rekrutacji REKRUTACJA

Czas trwania studiów

Studia potrwają dwa semestry z łączną liczbą godzin 168 i będą prowadzone w formie niestacjonarnej.
Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu w formie dwudniowych sesji, w soboty i niedziele (od godz. 9 do 17).

Świadectwo i Egzamin

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego. Komisja Egzaminacyjna losuje przystępującym do egzaminu trzy pytania z puli około stu pytań udostępnionych Słuchaczom do samodzielnego opracowania. Pytania egzaminacyjne Słuchacze otrzymują na początku drugiego semestru na kilka miesięcy przed egzaminem. Program studiów nie przewiduje przygotowania pracy dyplomowej.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają świadectwo SGGW (wzór zgodny przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1791)) poświadczające ukończone studia podyplomowe z administracji i finansów publicznych.

Umiejętności nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych

Uzyskanie wymaganych kwalifikacji do pracy w służbie cywilnej, zwłaszcza tzw. wykształcenia kierunkowego dla osób zatrudnionych w administracji publicznej.
Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu administracji i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent nabywa wiedzę, która umożliwi mu w przyszłości pracę w administracji i instytucjach publicznych.

Organizacja studiów

Studia będą prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166 (patrz Mapa kampusu.).

Na każdym semestrze odbędzie się kilka zjazdów w odstępach dwutygodniowych (w soboty i niedziele). Według harmonogramu podanego uczestnikom na początku każdego semestru.

Organizator zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów podyplomowych w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takiej sytuacji uczestnicy rekrutacji otrzymają zwrot wszystkich wpłaconych kwot wraz z wpisowym.

*Osoby spoza Warszawy za dodatkową opłatą mogą korzystać z zakwaterowania w pokojach gościnnych „Ikar” Hotelu Asystenckiego SGGW.
Pokoje mogą być:
• 1-osobowe - tych mamy 10 aktualna cena 155 zł/dobę
• 2-osobowe - jest ich 46 aktualna cena 200,00 zł/doba/pokój
• Jeśli segment jest podzielony na pokój dzienny i sypialnię stanowi apartament.
W Pokojach Gościnnych Ikar są 3 apartamenty w cenie 280,00 zł za dobę.
Każdy pokój posiada dostęp do sieci Internetu, telefon. Pokoje jednoosobowe i apartamenty dodatkowo telewizor.
Na parterze naszego obiektu mieści się bar Dedal, który serwuje naszym gościom śniadania, obiady i kolacje. Korzystanie z baru nie jest obligatoryjne. Śniadania są wliczone w cenę noclegu.