Wykładowcy

Wykładowcy to zespół pracowników naukowych z wyższych uczelni oraz doświadczeni praktycy zajmujący się administracją i finansami publicznymi, prawnicy związani z administracją, osoby pracujące w sektorze publicznym, politycy oraz eksperci innych dziedzin stanowiących uzupełnienie wiedzy i umiejętności z tego zakresu.

Dodatkowe informacje dotyczące kadry dydaktycznej:

Marian Grzegorz Podstawka

Profesor wieloletni wykładowca akademicki zajmujący się problematyką m. in. finansów publicznych, finansów samorządowych, podatków i ubezpieczeń. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych. Podczas pracy zawodowej pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, Prezesa Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Aktualnie jest kierownikiem katedry Polityki Europejskiej Finansów Publicznych i Marketingu WNE SGGW. Jest członkiem Rady Naukowej: Zeszytów Naukowych Serii, Administracja i Zarządzanie Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Kwartalnika KRUS.

Sylwester Kozak

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych adiunkt na WNE SGGW, a także pracownik Narodowego Banku Polskiego. W pracy badawczej i dydaktycznej zajmuje się problematyką prowadzenia inwestycji finansowych i gospodarczych w kraju i zagranicą, a także procesem integracji Polski w Unii Europejskiej oraz przystosowaniem polskiej gospodarki do uczestnictwa w strefie euro.
W działalności dydaktycznej wykorzystuje doświadczenia z pracy w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, a także z Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles.
Autor publikacji z zakresu inwestycji zagranicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, stabilności sektora finansowego w Polsce, wpływu wprowadzenia euro na efektywność i konkurencję sektora finansowego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim, m.in. o tematyce: Business law, Financial and capital markets, Portfel inwestycyjny, Prawo gospodarcze i handlowe, Prawo bankowe, Doradztwo ubezpieczeniowe, Rynki finansowe UE, Niebankowe instytucje finansowe.

Jacek Sierak

Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki SGH Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego. Radny gminy trzech kadencji, przewodniczący rady gminy dwóch kadencji. Ekspert i doradca jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji naukowych, ekspertyz, strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych, prognoz finansowych, studiów wykonalności projektów finansowanych funduszami UE. Zainteresowania zawodowe są związane z finansami publicznymi, finansami samorządu terytorialnego, samorządem terytorialnym, oceną projektów inwestycyjnych, finansowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego.

Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego WAT w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008). W latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w ARiMR. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka wielu publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. We wrześniu 2019 r. uhonorowana przez Prezesa UZP nagrodą – statuetką „LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS”, za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych.

Rafał Cieślak

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Radca Prawny - Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał również dyplom British Centre for English and European Legal Studies prowadzonego przez Cambridge University w ramach współpracy z WPiA UW. Jest absolwentem Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji publicznej. W latach 2006-2010 był członkiem zarządu Krajowego Instytutu Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Specjalizuje się w zagadnieniach partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych i funduszy europejskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze transakcji publiczno-prywatnych, jak również szeroką praktykę w pozyskiwaniu dofinansowania projektów inwestycyjnych ze środków europejskich. Jest autorem wielu książek i publikacji z tego zakresu.

Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska

Doktor nauk prawnych, radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Partner w Kancelarii MDKA A. Kamińska, M. Dobrzyńska – Dąbska Kancelaria Prawna SP.P.
Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Specjalizuje się w zagadnieniach pomocy publicznej w tym dotacji unijnych oraz partnerstwa publiczno – prywatnego i zamówień publicznych. Doradza przy przygotowaniu wniosków o dotacje unijne, przygotowuje opinie w zakresie występowania w projektach pomocy państwa. Wspiera wiodące międzynarodowe i polskie banki finansujące przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie oceny ryzyk wystąpienia pomocy państwa.
Doradza beneficjentom przy realizacji projektów, finansowanych ze środków unijnych, w tym w kontrolach projektów. Reprezentuje beneficjentów w sprawach sądowych i administracyjnych o zwrot dotacji.
Doradza zamawiającym i wykonawcom w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach finansowanych ze środków unijnych, reprezentuje strony przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.
Jest wykładowcą w kilku uczelniach wyższych oraz autorką licznych publikacji naukowych i branżowych w zakresie pomocy publicznej i prawa zamówień publicznych.

Anna Milewska

Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. W pracy naukowej i dydaktycznej podejmuje problematykę związaną między innymi z:
• finansami publicznymi,
• funkcjonowaniem samorządów (finanse, struktura organizacyjna, formy współpracy itp.),
• rynkiem usług publicznych,
• partnerstwem publicznoprywatnym.
W latach 2002-2004 główny wykonawca projektu badawczego „Zróżnicowanie budżetów gmin w Polsce” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Autor i współautor ponad 40 artykułów (popularnonaukowych i naukowych).

Marzena Ganc

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw. Wykładowca takich przedmiotów jak rachunkowość, rachunkowość finansowa, rachunkowość międzynarodowa, organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, rachunkowość zarządcza, kontrola i rewizja finansowa, wycena w rachunkowości według standardów światowych, analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej, kontrola kosztów, ubezpieczenia społeczne. Ponadto jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Rachunkowości oraz szkoleniach zawodowych z tego zakresu. Autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości.

Piotr Wojciechowski

Adwokat, wykładowca akademicki, publicysta, ekspert prawa pracy.
W latach 1998 – 2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy.
W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy.
Obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką, wykłada prawo pracy na Wyższych Uczelniach, publikuje książki i artykuły prasowe, uczestniczy w konferencjach tematycznych związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy.

Marcin Górski

Adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo - administracyjnych.

Radosław Wójcik

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w Środowisku IT na Politechnice Warszawskiej. Certyfikowany audytor wewnętrzny sektora finansów publicznych, certyfikowany audytor informatyczny (CISA), certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA), certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i audytu wewnętrznego.
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia ISACA.
Obecnie pracuje jako Audytor wewnętrzny w Banku Gospodarki Żywnościowej SA prowadząc i biorąc udział w zadaniach audytowych w zakresie systemów teleinformatycznych.
Doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Finansów pracując jako audytor wewnętrzny w Biurze Audytu Wewnętrznego, specjalista w Departamencie Rozwoju Systemów Informatycznych oraz w Izbie Skarbowej w Warszawie w Samodzielnym Referacie Informacji Prawnie Chronionych.